MINI UPDATE 9.0 - PHỤ BẢN, THÍ LUYỆN MỞ RỘNG
Cập nhật : 15-07-2020

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 11:00 Thứ 5 (16/07/2020)      Phiên bản bigupdate: 9.1 - TÚY HỎA VŨ      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ không...

BIG UPDATE 9.0 - PHỤ LINH CHI LỰC
Cập nhật : 15-06-2020

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 11:00 Thứ 3 (16/06/2020)      Phiên bản bigupdate: 9.0 - PHỤ LINH CHI LỰC      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ không thể...

BIG UPDATE 8.0 - HỖN ĐỘN THẦN MẠCH
Cập nhật : 20-04-2020

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 11:00 Thứ 3 (21/04/2020)      Phiên bản bigupdate: 8.0 - HỖN ĐỘN THẦN MẠCH      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ...

MINI UPDATE 7.2 - GIỚI HẠN CHI VƯƠNG
Cập nhật : 16-03-2020

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 9:00 – 11:00 Thứ 3 (17/03/2020)      Phiên bản mini update: 7.2 - GIỚI HẠN CHI VƯƠNG      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ...

MINI UPDATE 7.1 - CHỨNG ĐẠO THẦN TRANG
Cập nhật : 13-01-2020

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (14/01/2020)      Phiên bản mini update: 7.1 - CHỨNG ĐẠO THẦN TRANG      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ...

BIG UPDATE 7.0 - NGŨ CHUYỂN THÀNH THẦN
Cập nhật : 23-12-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (24/12/2019)      Phiên bản big update: 7.0 - NGŨ CHUYỂN THÀNH THẦN      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến...

MINI UPDATE 6.3 - LẠC VÀO TIÊN GIỚI
Cập nhật : 02-12-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (03/12/2019)      Phiên bản mini update: 6.3 - LẠC VÀO TIÊN GIỚI      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến...

MINI UPDATE 6.2 - CHIẾN TRƯỜNG PHÂN TRANH
Cập nhật : 11-11-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (12/11/2019)      Phiên bản mini update: 6.2 - CHIẾN TRƯỜNG PHÂN TRANH      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến...

MINI UPDATE 6.1 - HỒNG HOANG SÁNG THẾ
Cập nhật : 23-10-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 5 (24/10/2019)      Phiên bản mini update: 6.1 - HỒNG HOANG SÁNG THẾ      Lưu ý: Đây là phiên bản mini update để chuẩn bị cho BIG UPDATE vào...

BIG UPDATE 6.0 - THIÊN THẦN CHÂN NGÔN
Cập nhật : 08-10-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!      Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 4 (09/10/2019)      Phiên bản big update: 6.0 THIÊN THẦN CHÂN NGÔN      Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ...