MINI UPDATE 7.2 - GIỚI HẠN CHI VƯƠNG
Cập nhật : 16-03-2020

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 9:00 – 11:00 Thứ 3 (17/03/2020)      Phiên bản mini update: 7.2 - GIỚI HẠN CHI VƯƠNG      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ...

MINI UPDATE 7.1 - CHỨNG ĐẠO THẦN TRANG
Cập nhật : 13-01-2020

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (14/01/2020)      Phiên bản mini update: 7.1 - CHỨNG ĐẠO THẦN TRANG      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ...

BIG UPDATE 7.0 - NGŨ CHUYỂN THÀNH THẦN
Cập nhật : 23-12-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (24/12/2019)      Phiên bản big update: 7.0 - NGŨ CHUYỂN THÀNH THẦN      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến...

MINI UPDATE 6.3 - LẠC VÀO TIÊN GIỚI
Cập nhật : 02-12-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (03/12/2019)      Phiên bản mini update: 6.3 - LẠC VÀO TIÊN GIỚI      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến...

MINI UPDATE 6.2 - CHIẾN TRƯỜNG PHÂN TRANH
Cập nhật : 11-11-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (12/11/2019)      Phiên bản mini update: 6.2 - CHIẾN TRƯỜNG PHÂN TRANH      Lưu ý: Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến...

MINI UPDATE 6.1 - HỒNG HOANG SÁNG THẾ
Cập nhật : 23-10-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 5 (24/10/2019)      Phiên bản mini update: 6.1 - HỒNG HOANG SÁNG THẾ      Lưu ý: Đây là phiên bản mini update để chuẩn bị cho BIG UPDATE vào...

BIG UPDATE 6.0 - THIÊN THẦN CHÂN NGÔN
Cập nhật : 08-10-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!      Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 4 (09/10/2019)      Phiên bản big update: 6.0 THIÊN THẦN CHÂN NGÔN      Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ...

MINI UPDATE 5.2 - VẪN TINH TRANG HÓA
Cập nhật : 16-09-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (17/09/2019)      Phiên bản mini update: 5.2 - VẪN TINH TRANG HÓA      Lưu ý: Đây là phiên bản mini update để chuẩn bị cho BIG UPDATE vào...

MINI UPDATE 5.1 - HỖN ĐỘN THẦN TRANG
Cập nhật : 26-08-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (27/08/2019)      Phiên bản mini update: 5.1 - HỖN ĐỘN THẦN TRANG      Lưu ý: Đây là phiên bản mini update để chuẩn bị cho BIG UPDATE vào...

BIG UPDATE 5.0 - LUÂN HỒI CHI CHIẾN
Cập nhật : 05-08-2019

  Quý Chiến Thần thân mến!      Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (06/08/2019)      Phiên bản big update: 5.0  LUÂN HỒI CHI CHIẾN      Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ không thể...