EVENT OUTGAME - NẠP 1 LẦN.
Cập nhật : 25-07-2021

   A. Nạp 1 Lần. I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 25/07/2021 - 23:59 ngày 26/07/2021. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận...

EVENT OUTGAME - NẠP 1 LẦN.
Cập nhật : 20-05-2021

   A. Nạp 1 Lần. I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 21/05/2021 - 23:59 ngày 22/05/2021. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận...

EVENT OUTGAME - MỪNG NGÀY CHIẾN THẮNG 30/04/2021
Cập nhật : 29-04-2021

   A. Nạp 1 Lần. I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 30/04/2021 - 23:59 ngày 01/05/2021. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận...

EVENT NẠP 1 LẦN - TÍCH NẠP OUTGAME 24/04/2021
Cập nhật : 23-04-2021

   A. Nạp 1 Lần. I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 24/04/2021 - 23:59 ngày 25/04/2021. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận...

EVENT MỪNG GIỖ TỔ OUTGAME 21/04/2021
Cập nhật : 20-04-2021

   A. Nạp 1 Lần. I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 21/04/2021 - 23:59 ngày 21/04/2021. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận...

EVENT NẠP 1 LẦN OUTGAME 04/04/2021
Cập nhật : 03-04-2021

   A. Nạp 1 Lần. I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 04/04/2021 - 23:59 ngày 05/04/2021. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận...

EVENT NẠP 1 LẦN - CÁ THÁNG TƯ MAY MẮN
Cập nhật : 31-03-2021

   A. Cá Tháng Tư May Mắn I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 01/04/2021 - 23:59 ngày 01/04/2021. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần...

EVENT NẠP 1 LẦN - TÍCH NẠP OUTGAME 20/03/2021
Cập nhật : 19-03-2021

   A. Nạp 1 Lần. I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 20/03/2021 - 23:59 ngày 21/03/2021. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận...

EVENT NẠP 1 LẦN OUTGAME 18/03/2021
Cập nhật : 17-03-2021

   A. Nạp 1 Lần. I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 18/03/2021 - 23:59 ngày 18/03/2021. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận...

EVENT NẠP 1 LẦN - TÍCH NẠP OUTGAME 12/03/2021
Cập nhật : 12-03-2021

   A. Nạp 1 Lần. I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 13/03/2021 - 23:59 ngày 14/03/2021. II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile III. Nội dung sự kiện:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận...