SERVER MỚI - KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Cập nhật : 31-03-2019

     Một trong những hoạt động hấp dẫn mà bất kể Chiến Thần nào cũng không nên bỏ qua, đó chính là KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
     Chính vì thế Tiểu Tiên xin giới thiệu chi tiết sự kiện hấp dẫn này như sau:


Quy tắc: 

 • Người chơi bỏ KNB Không Khóa mức chỉ định vào loại hình đầu tư, đầu tư xong lập tức sẽ nhận lại đúng số KNB Không Khóa đã đầu tư
 • Khi người chơi đạt tới mục tiêu của loại đầu tư sẽ nhận KNB khoá hoàn trả
 • Người chơi cấp 14 mở, mỗi loại hình đầu tư chỉ có thể tham gia một lần, sau khi nhận xong hết thưởng thì icon cổng vào sẽ biến mất

 

1. ĐẦU TƯ CẤP

 • Số KNB Không Khóa đầu tư: 100
 • Số KNB Không Khóa lập tức hoàn trả: 100

Phần thưởng mục tiêu


 

2. ĐẦU TƯ THẺ TUẦN

 • Số KNB Không Khóa đầu tư: 200
 • Số KNB Không Khóa lập tức hoàn trả: 200

Phần thưởng mục tiêu

 

 

3. THỦ LĨNH VIP

 • Số KNB Không Khóa đầu tư: 1000
 • Số KNB Không Khóa lập tức hoàn trả: 1000

Phần thưởng mục tiêu

 

 

4. ĐẦU TƯ PHỤ BẢN

 • Số KNB Không Khóa đầu tư: 200
 • Số KNB Không Khóa lập tức hoàn trả: 200

Phần thưởng mục tiêu

 

 

5. ĐẦU TƯ THẦN TRANG

 • Số KNB Không Khóa đầu tư: 500
 • Số KNB Không Khóa lập tức hoàn trả: 500

Phần thưởng mục tiêu

 

 

6. ĐẦU TƯ THỦ LĨNH QUỐC GIA

 • Số KNB Không Khóa đầu tư: 300
 • Số KNB Không Khóa lập tức hoàn trả: 300

Phần thưởng mục tiêu

 

 

7. ĐẦU TƯ LỰC CHIẾN

 • Số KNB Không Khóa đầu tư: 300
 • Số KNB Không Khóa lập tức hoàn trả: 300

Phần thưởng mục tiêu

 

 

 

-------------------------------------------

THẦN KHÚC MOBILE GAMOTA