Xoay dọc thiết bị của bạn để xem trang này nhé :)

*Ghi chú: Giá trị tính bằng KNB nạp qua trang https://nap.gamota.com/

*Quà hàng tuần sẽ được phát qua Thư ingame vào ngày làm việc đầu tiên của tuần tiếp theo nếu đạt đủ 2 điều kiện