HỆ THỐNG BẢO VẬT - CHIÊM TINH - CHÍ BẢO - TINH GIÁM - HOANG KINH

Cập nhật : 11-03-2019

1. HỆ THỐNG BẢO VẬT

 

 

1. Tu sửa bảo vật có thể gia tăng chút ít thuộc tính nhân vật, đạo cụ tu sửa bảo vật rớt từ dã ngoại

2. Bảo vật khai linh có tỉ lệ  gia tăng thuộc tính bảo vật hiện có

 

2. CHIÊM TINH

 

 

1. Chiêm Tinh tiêu hao Xu tăng cấp bậc các Tinh Túc, gia tăng thuộc tính nhân vật

2. Chiêm Tinh có xác suất thất bại

3. Tinh Túc mãn cấp xong sẽ mở ra tính năng Tinh Nghiên, Tinh Nghiên một lần có tỷ lệ gia tăng thuộc tính Tinh Túc hiện có

 

3. CHÍ BẢO

 

1. Chí bảo  có 3 loại khác nhau, từng loại khi thăng sao cần đạo cụ bất đồng

2. Từng loại đều có kỹ năng độc đáo riêng

3. Cấp sao càng cao hiệu quả kỹ năng càng mạnh

 

4. TINH GIÁM

 

 

1. Tim Giám chia làm 3 loại, mỗi loại gia tăng thuộc tính không giống nhau

2. Trong mỗi loại, khi các bộ phận tham ngộ đạt tới cấp bậc nhất định có thể kích hoạt thuộc tính tổ hợp, cấp bậc càng cao, thuộc tính tổ hợp được kích hoạt càng mạnh

 

5. HOANG KINH

 

1. Sau khi đạt tới cấp bậc nhất định, người chơi có thể khiêu chiến Thánh Linh để kích hoạt Hoang Kinh

3. Sau khi kích hoạt Hoang Kinh tăng nhiều thuộc tính cho nhân vật

3. Tiêu hao Hoang Kinh Lực có thể tiến hành tăng sao Hoang Kinh, đạt được càng nhiều thuộc tính nhân vật

4. Mỗi loại Hoang Kinh gia tăng thuộc tính bất đồng

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN