HỆ THỐNG TRANG BỊ
Cập nhật : 07-03-2019

Thông qua các loại dưỡng thành trang bị có thể tạo ra thần trang vô địch thuộc về mình. Các loại hiệu quả đặc thù của thần trang có thể trợ giúp người chơi thoải mái nghiền nát người chơi khác và khiêu chiến phụ bản...

HỆ THỐNG THIÊN THẦN
Cập nhật : 07-03-2019

  Hệ thống Thiên Thần là một trong các hệ thống dưỡng thành chính của Thần Khúc, các loại Cổ Thần Chi sẽ hóa thành đồng đội có năng lực cường đại, mỗi một tuyệt kỹ của thiên thần có thể trợ giúp người chơi thoải mái hoàn...

HỆ THỐNG THÁNH KỲ
Cập nhật : 07-03-2019

  Cấp mở: 2CS 6 (Cấp 6 chuyển sinh 2) Việc mở được tính năng Thánh Kỳ sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật.  Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Thánh Kỳ Thánh Kỳ được chia làm nhiều...

HỆ THỐNG DẤU CHÂN
Cập nhật : 07-03-2019

  Cấp mở: 1CS 36 (Cấp 36 chuyển sinh 1) Việc mở được tính năng Dấu Chân sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật.  Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Dấu Chân Dấu Chân được chia làm nhiều Bậc...

HỆ THỐNG THẦN TƯỚNG
Cập nhật : 07-03-2019

  Cấp mở: 1CS 29 (Cấp 29 chuyển sinh 1) Việc mở được tính năng Thần Tướng sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật.  Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Thần Tướng Thần Tướng được chia làm nhiều Bậc...

HỆ THỐNG THẦN THUẬT
Cập nhật : 07-03-2019

  Cấp mở: 1CS 11 (Cấp 11 chuyển sinh 1) Việc mở được tính năng Thần Thuật sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật.  Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Thần Thuật Thần Thuật được chia làm nhiều Bậc...

HỆ THỐNG CHIẾN KỴ
Cập nhật : 07-03-2019

  Cấp mở: 116 Việc mở được tính năng Chiến Kỵ sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật.  Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Chiến Kỵ Chiến Kỵ được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc tương ứng...

HỆ THỐNG TIÊN BẢO
Cập nhật : 07-03-2019

  Cấp mở: 111 Việc mở được tính năng Tiên Bảo sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật.  Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Tiên Bảo Tiên Bảo được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc...

HỆ THỐNG THẦN LUÂN
Cập nhật : 07-03-2019

  Cấp mở: 106 Việc mở được tính năng Thần Luân sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật. Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Thần Luân Thần Luân được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc...

HỆ THỐNG TIÊN LINH
Cập nhật : 07-03-2019

  Cấp mở: 90 Việc mở được tính năng Tiên Linh sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính cho nhân vật đồng thời cũng tăng Lực chiến nhân vật. Tăng bậc sẽ dùng Đan Tăng Bậc Tiên Linh Tiên Linh được chia làm nhiều Bậc khác nhau, mỗi 1 bậc tương ứng với...